REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

Przed skorzystaniem z serwisu, zapoznaj się również z Polityką Prywatności.

§ 1. Postanowienia ogólne

Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę Iwona Gruszka Consulting z siedzibą w Rudziczce, ul. Pszczyńska 26, NIP 638-174-58-97 REGON 367523699.

1. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
5. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Definicje


1. Serwis – serwis internetowy iwonagruszka.com znajdujący się pod tym adresem internetowym i ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog).
2. Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.
3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie form płatności.
Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.
6. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie lub za jego pośrednictwem objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
7. Materiał –video lub audio, plik video lub audio, ebook, inny dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej.

8. Serwis Facebook, Facebook – Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.


§ 3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie


1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
3. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
4. Iwona Gruszka Consulting zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
5. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po prezentacji produktu. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
6. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
7. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
8. Iwona Gruszka Consulting zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i materiałów oraz zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
9. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w §4 niniejszego Regulaminu.
10. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie www.iwonagruszka.com i serwisach powiązanych zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu.

11. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. dnia uzyskania dostępu do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie.
12. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
13. W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.
14. W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres:

Iwona Gruszka Consulting, ul. Pszczyńska 26 43-267 Rudziczka, o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych”  Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.
15. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
16. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.
17. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów. Prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie należącym do Iwona Gruszka Consulting zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Katalogu lub Produktów.


§ 4. Zasady świadczenia Usługi


1. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do BOK na adres: iwona@iwonagruszka.com .
2. Materiały dostępne w ramach Produktów mogą być zabezpieczane technologią Microsoft PlayReady. Do ich odtworzenia (streamingu online) niezbędna jest instalacja programu (pluginu) Microsoft Silverlight na urządzeniu Użytkownika oraz spełnienie pozostałych wymagań.
3. Materiały dostępne w ramach Produktów posiadają polską i angielska wersję językową w zależności od produktu
4. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu należącym do Iwona Gruszka Consulting było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać na adres iwona@iwonagruszka.com i będą one rozpatrywane indywidualnie. Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
5. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
6. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
7. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Iwona Gruszka Consulting bądź inny podmiot, od którego Iwona Gruszka Consulting uzyskała odpowiednią licencję.
8. Firma informuje, iż podczas korzystania z Portalu należącym do Iwona Gruszka Consulting w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu należącym do Iwona Gruszka Consulting. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
9. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności.


§ 5. Reklamacje


1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres: iwona@iwonagruszka.com
3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
4. Iwona Gruszka Consulting zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Iwona Gruszka Consulting (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

§6. Postanowienia końcowe

 

Twoje rezultaty zależą od Ciebie. Produkty i usługi sprzedawane na tej i powiązanych stronach nie są obietnicą rezultatów i nie dają gwarancji uzyskania zarobków. Ponieważ nie każdy wdraża polecane rozwiązania tak jak przedstawiono to w produktach i usługach, oraz poziom osiągniętego sukcesu jest indywidualny i zależy od różnych czynników, zdolności, talentu, poświęconego czasu, wiedzy i inwestycji finansowej, nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz podobne rezultaty do tych przedstawionych w opiniach innych kursantów i autora (autorów) produktów i usług. W rozumieniu przepisów, żadne z produktów nie stanowią „rekomendacji”, ani nie są indywidualną poradą.

Korzystając z produktów i usług Iwona Gruszka Consulting rozumiesz, że jakikolwiek biznes wiąże się z ryzykiem straty kapitału. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.


§7. Zmiany Regulaminu


1. Iwona Gruszka Consulting zastrzega sobie, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
2. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi.
3. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
4. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
5. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Zaktualizowano: 30 czerwca 2017


TERMS AND CONDITIONS OF USE*

BY VISITING IWONAGRUSZKA.COM & USING RELATED SERVICES, YOU ARE CONSENTING TO TERMS AND CONDITIONS.

OVERVIEW

The terms “we”, “us”, “our”, “I” and “Iwona” refer to Iwona Gruszka Consulting. The term “Site” refers to iwonagruszka.com. The terms “user”, “you” and “your” refers to site visitors, customers, and any other users of this site.

Use of iwonagruszka.com, including all materials presented herein and all online services provided by Iwona Gruszka Consulting (the “Service”), is subject to the following Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply to all site visitors, customers, and all other users of the site. By using the Site or Service, you agree to these Terms and Conditions, without modification, and acknowledge reading them.

USE OF THE SITE AND SERVICE

To access or use the Site, you must be 18 years of age or older and have the requisite power and authority to enter into these Terms and Conditions. Persons under the age of 18 are prohibited from using the Site. Information provided on the Site and in the Service are subject to change. The Site makes no representation or warranty that the information provided, regardless of its source (the “Content”), is accurate, complete, reliable, current, or error-free. Iwona Gruszka disclaims all liability for any inaccuracy, error, or incompleteness in the Content.

ACCOUNT CREATION

In order to use the Service, you may be required to provide information about yourself including your name, email address and other contact information. You agree that any registration information you give to Iwona Gruszka will always be accurate, correct, and up to date. You must not impersonate someone else or provide account information or an email address other than your own. Your account must not be used for any illegal or unauthorized purpose. You must not, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction.

LAWFUL PURPOSES

You may use the Site and Service for lawful purposes only. You agree to be financially responsible for all purchases made by you or someone acting on your behalf through the Site. You agree to use the Site and to purchase services or products through the Site for legitimate, non-commercial purposes only. You shall not post or transmit through the Site any material which violates or infringes the rights of others, or which is threatening, abusive, defamatory, libelous, invasive of privacy or publicity rights, vulgar, obscene, profane, or otherwise objectionable, contains injurious formulas, recipes, or instructions, which encourages conduct that would constitute a criminal offense, give rise to civil liability, or otherwise violate any law.

REFUSAL OF SERVICE

The Services are offered subject to our acceptance of your order or requests. I reserve the right to refuse service to any order, person or entity, without the obligation to assign reason for doing so. No order is deemed accepted by us until payment has been processed. We may at any time change or discontinue any aspect or feature of the Site or Service, subject to us fulfilling our previous responsibilities to you based on acceptance of your payment.

ORDER CONFIRMATION

We will email you to confirm the placement of your order and with details concerning service and/or product delivery. In the event that there is an error in this email confirmation, it is your responsibility to inform us as soon as possible.

CANCELLATIONS, REFUNDS & RETURNS

Your purchase of a product or service or ticket to an event may or may not provide for any refund. Each specific product, service, event or course will specify its own refund policy.

PRODUCT DESCRIPTION

We endeavor to describe and display the Service as accurately as possible. While we try to be as clear as possible in explaining the Service, please do not accept that the Site is entirely accurate, current, or error-free. From time to time we may correct errors in pricing and descriptions. We reserve the right to refuse or cancel any order with an incorrect price listing.

MATERIAL YOU SUBMIT TO THE SITE

You shall not upload, post or otherwise make available on the Site any artwork, photos, or other materials (collectively “Materials”) protected by copyright, trademark, or other proprietary right without the express written permission of the owner of the copyright, trademark, or other proprietary right, and the burden of determining that any Materials are not so protected rests entirely with you. You shall be liable for any damage resulting from any infringement of copyrights, trademarks, or other proprietary rights, or any other harm resulting from such a submission. For all Materials submitted by you to the Site, you automatically represent or warrant that you have the authority to use and distribute the Materials, and that the use or display of the Materials will not violate any laws, rules, regulations, or rights of third parties.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO YOUR MATERIALS

We claim no intellectual property rights over the material you supply to Iwona Gruszka Consulting. You retain copyright and any other rights you may rightfully hold in any content that you submit through the Site or Service. Content you submit to Iwona Gruszka Consulting remains yours to the extent that you have any legal claims therein. You agree to hold Iwona Gruszka Consutling harmless from and against all claims, liabilities, and expenses arising out of any potential or actual copyright or trademark misappropriation or infringement claimed against you. By posting material on the Site, you grant us a worldwide, nonexclusive, irrevocable license to use the material for promotional, business development, and marketing purposes.

OUR INTELLECTUAL PROPERTY

The Site and Service contain intellectual property owned by Iwona, including trademarks, copyrights, proprietary information, and other intellectual property. You may not modify, publish, transmit, participate in the transfer or sale of, create derivative works from, distribute, display, reproduce or perform, or in any way exploit in any format whatsoever any of the Site, Service, Content or intellectual property, in whole or in part, without our prior written consent. We reserve the right to immediately remove you from the Service, without refund, if you are caught violating this intellectual property policy.

USE OF RECORDINGS

Please note that coaching calls, webinars, and other audio or visual services may be recorded and can be used in the future by Iwona for business and promotional materials or in conjunction with the sale of any products or services unless you specifically request otherwise. If you would like to make such a request, please send an email to iwona@iwonagruszka.com

CHANGED TERMS

We may at any time amend these Terms and Conditions. Such amendments are effective immediately upon notice to you by us posting the new Terms and Conditions on this Site. Any use of the Site or Service by you after being notified means you accept these amendments. We reserve the right to update any portion of our Site and Service, including these Terms and Conditions, at any time. We will post the most recent versions to the Site and list the effective dates on the pages of our Terms and Conditions.

LIMITATION OF LIABILITY

YOU AGREE THAT UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF YOUR USE OF THE SITE OR SERVICE. ADDITIONALLY, IWONA IS NOT LIABLE FOR DAMAGES IN CONNECTION WITH (I) ANY FAILURE OF PERFORMANCE, ERROR, OMISSION, DENIAL OF SERVICE, ATTACK, INTERRUPTION, DELETION, DEFECT, DELAY IN OPERATION OR TRANSMISSION, COMPUTER VIRUS, OR LINE OR SYSTEM FAILURE; (II) LOSS OF REVENUE, ANTICIPATED PROFITS, BUSINESS, SAVINGS, GOODWILL OR DATA; AND (III) THIRD PARTY THEFT OF, DESTRUCTION OF, UNAUTHORIZED ACCESS TO, ALTERATION OF, OR USE OF YOUR INFORMATION OR PROPERTY, REGARDLESS OF OUR NEGLIGENCE, GROSS NEGLIGENCE, FAILURE OF AN ESSENTIAL PURPOSE AND WHETHER SUCH LIABILITY ARISES IN NEGLIGENCE, CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER THEORY OF LEGAL LIABILITY. THE FOREGOING APPLIES EVEN IF IWONA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF OR COULD HAVE FORESEEN THE DAMAGES. IN THOSE COUNTRIES AND STATES THAT DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR THE DAMAGES, OUR LIABILITY IS LIMITED TO THE FULLEST POSSIBLE EXTENT PERMITTED BY LAW. IN NO EVENT IWONA'S CUMULATIVE LIABILITY TO YOU EXCEED THE TOTAL PURCHASE PRICE OF THE SERVICE YOU HAVE PURCHASED FROM IWONA, AND IF NO PURCHASE HAS BEEN MADE BY YOU IWONA'S CUMULATIVE LIABILITY TO YOU SHALL NOT EXCEED $100.

Disclaimer of Warranties

ALL MATERIALS AND SERVICES ON THIS SITE ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THE WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, WE MAKE NO WARRANTY THAT (A) THE SERVICES AND MATERIALS WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, (B) THE SERVICES AND MATERIALS WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE, (C) THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SERVICES OR MATERIALS WILL BE EFFECTIVE, ACCURATE OR RELIABLE, OR (D) THE QUALITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, OR INFORMATION PURCHASED OR OBTAINED BY YOU FROM THE SITE FROM US OR OUR AFFILIATES WILL MEET YOUR EXPECTATIONS OR BE FREE FROM MISTAKES, ERRORS OR DEFECTS.

THIS SITE COULD INCLUDE TECHNICAL OR OTHER MISTAKES, INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. WE MAY MAKE CHANGES TO THE MATERIALS AND SERVICES AT THIS SITE, INCLUDING THE PRICES AND DESCRIPTIONS OF ANY PRODUCTS LISTED HEREIN, AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. THE MATERIALS OR SERVICES AT THIS SITE MAY BE OUT OF DATE, AND WE MAKE NO COMMITMENT TO UPDATE SUCH MATERIALS OR SERVICES.

THE USE OF THE SERVICES OR THE DOWNLOADING OR OTHER ACQUISITION OF ANY MATERIALS THROUGH THIS SITE IS DONE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND WITH YOUR AGREEMENT THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM SUCH ACTIVITIES.

Through your use of the site, you may have the opportunity to engage in commercial transactions with other users and vendors. You acknowledge that all transactions relating to any merchandise or services offered by any party, including, but not limited to the purchase terms, payment terms, warranties, guarantees, maintenance and delivery terms relating to such transactions, are agreed to solely between the seller or purchaser of such merchandise and services and you. WE MAKE NO WARRANTY REGARDING ANY TRANSACTIONS EXECUTED THROUGH, OR IN CONNECTION WITH THIS SITE, AND YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT SUCH TRANSACTIONS ARE CONDUCTED ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. ANY WARRANTY THAT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH ANY PRODUCTS, SERVICES, MATERIALS, OR INFORMATION AVAILABLE ON OR THROUGH THIS SITE FROM A THIRD PARTY IS PROVIDED SOLELY BY SUCH THIRD PARTY, AND NOT BY US OR ANY OTHER OF OUR AFFILIATES.

Content available through this site often represents the opinions and judgments of an information provider, site user, or other person or entity not connected with us. We do not endorse, nor are we responsible for the accuracy or reliability of, any opinion, advice, or statement made by anyone other than an authorized Iwona spokesperson speaking in his/her official capacity. Please refer to the specific editorial policies posted on various sections of this site, if applicable, for further information, which policies are incorporated by reference into these Terms of Use.

You understand and agree that temporary interruptions of the services available through this site may occur as normal events. You further understand and agree that we have no control over third party networks you may access in the course of the use of this site, and therefore, delays and disruption of other network transmissions are completely beyond our control.

You understand and agree that the services available on this site are provided “AS IS” and that we assume no responsibility for the timeliness, deletion, mis-delivery or failure to store any user communications or personalization settings.

SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES, SO SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

No Professional Advice

The information contained in or made available through this Site (including but not limited to information contained on message boards, in text files, or in chats) cannot replace or substitute for the services of trained professionals in any field, including, but not limited to, financial, medical, psychological, or legal matters. In particular, you should regularly consult a doctor in all matters relating to physical or mental health, particularly concerning any symptoms that may require diagnosis or medical attention. We and our licensors, affiliates, or suppliers make no representations or warranties concerning any treatment, action, or application of medication or preparation by any person following the information offered or provided within or through this Site. Neither we nor our partners, or any of their affiliates, will be liable for any direct, indirect, consequential, special, exemplary or other damages that may result, including but not limited to economic loss, injury, illness or death.

The statements made on this Site are solely the opinion of the author and in no way should be construed as professional advice.

You alone are responsible and accountable for your decisions, actions and results in life, and by your use of this Site, you agree not to attempt to hold us liable for any such decisions, actions or results, at any time, under any circumstance.

THIRD PARTY RESOURCES

The Site and the Service contain links to third party websites and resources. You acknowledge and agree that we are not responsible or liable for the availability, accuracy, content, or policies of third party websites or resources. Links to such websites or resources do not imply any endorsement by or affiliation with Iwona. You acknowledge sole responsibility for and assume all risk arising from your use of any such websites or resources.

Please refer to the third party webite’s own Privacy Policy and Terms of Use. Iwona's Policies and Terms do not apply once you leave our Site.

GENERAL

Iwona Gruszka Consulting is based in Poland. Iwona makes no claims that iwonagruszka.com and the Content are appropriate or may be downloaded outside of Poland. Access to the Content may not be legal by certain persons or in certain countries. If you access the Site from outside Poland, you do so at your own risk and are responsible for compliance with the laws of your jurisdiction.

The following provisions survive the expiration or termination of this Agreement for any reason whatsoever: Liability, User Submissions, User Submissions – image, video, audio file, Indemnity, Jurisdiction, and Complete Agreement.

INDEMNITY

You shall indemnify and hold us harmless from and against any and all losses, damages, settlements, liabilities, costs, charges, assessments, and expenses, as well as third party claims and causes of action, including, without limitation, attorney’s fees, arising out of any breach by you of any of these Terms and Conditions, or any use by you of the Site or Service. You shall provide us with such assistance, without charge, as we may request in connection with any such defense, including, without limitation, providing us with such information, documents, records, and reasonable access to you, as we deem necessary. You shall not settle any third party claim or waive any defense without our prior written consent.

EFFECT OF HEADINGS

The subject headings of the paragraphs and subparagraphs of this Agreement are included for convenience only and shall not affect the construction or interpretation of any of its provisions.

COMPLETE AGREEMENT; WAIVER

This Agreement constitutes the entire agreement between you and Iwona pertaining to the Site and Service and supersedes all prior and contemporaneous agreements, representations, and understandings between us. No waiver of any of the provisions of this Agreement by Iwona shall be deemed, or shall constitute, a waiver of any other provision, whether or not similar, nor shall any waiver constitute a continuing waiver. No waiver shall be binding unless executed in writing by Iwona.

NOTICES

All notices, requests, demands, and other communications under this Agreement shall be in writing and shall be made either via email or conventional mail and sent to:

Customer Service: iwona@iwonagruszka.com

Notices to you may be sent to the address or email supplied by you as part of your Registration Data. In addition, we may broadcast notices or messages through the site to inform you of changes to the site or other matters of importance, and such broadcasts shall constitute notice to you at the time of sending.

Electronic Communications

When you visit the Website or send emails to Iwona, you are communicating with us electronically. You thereby consent to receive communications from us electronically. We will communicate with you by email or by posting notices on the website. You agree that all agreements, notices, disclosures and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement that such communications be in writing.

A printed version of this Agreement and of any notice given in electronic form shall be admissible in judicial proceedings or administrative proceedings based upon or relating to this Agreement to the same extent and subject to the same conditions as other business documents and records originally generated and maintained in printed form.

GOVERNING LAW; VENUE; MEDIATION

This Agreement shall be construed in accordance with, and governed by, the laws of Poland as applied to contracts that are executed and performed entirely in Poland. The exclusive venue for any arbitration or court proceeding based on or arising out of this Agreement, or in connection with dispute including any claim involving Iwona or its affiliates, subsidiaries, employees, contractors, officers, directors, telecommunication providers, and content providers shall be Krakow, Poland. The parties agree to attempt to resolve any dispute, claim, or controversy arising out of or relating to this Agreement by mediation, which shall be conducted under the then current mediation procedures of The CPR Institute for Conflict Prevention & Resolution or any other procedure upon which the parties may agree. The parties further agree that their respective good faith participation in mediation is a condition precedent to pursuing any other available legal or equitable remedy, including litigation, arbitration, or other dispute resolution procedures.

RECOVERY OF LITIGATION EXPENSES

If any legal action or any arbitration or other proceeding is brought for the enforcement of this Agreement, or because of an alleged dispute, breach, default, or misrepresentation in connection with any of the provisions of this Agreement, the successful or prevailing party or parties shall be entitled to recover reasonable attorney’s fees and other costs incurred in that action or proceeding, in addition to any other relief to which it or they may be entitled.

SEVERABILITY

If any term, provision, covenant, or condition of this Agreement is held by an arbitrator or court of competent jurisdiction to be invalid, void, or unenforceable, the rest of the Agreement shall remain in full force and effect and shall in no way be affected, impaired, or invalidated.

ASSIGNMENT

These Terms and Conditions bind and inure to the benefit of the parties’ successors and assigns. These Terms and Conditions are not assignable, delegable, sublicenseable, or otherwise transferable by you. Any transfer, assignment, delegation, or sublicense by you is invalid.

Updated: June 30, 2017